آشنایی با مفاهیم حقوقی: حقوق و تعهدات طرفین در بحث ضمان


پژوهشگاه حقوق خصوصی

تماس فوری با کارشناسان شیفت
09101502239
09103434482
پاسخگویی تمام وقت

تنها مرکز تخصصی پایان نامه حقوق خصوصی در کشور

بررسی مفهوم واژه  «حقوق و تعهدات طرفین در بحث ضمان» از واژگان تخصصی حقوق خصوصی

پاسخگوی تمام سوالات شما در خصوص انجام پایان نامه حقوق خصوصی در صورت تمایل میتوانید با تکمیل فرم مقابل از کارشناسان مجموعه بخواهید تا با شما تماس بگیرند.

فرم درخواست موضوع پایان نامه

حقوق و تعهدات ضامن

1- پرداخت دین. با توجه به این که اثر عقد انتقال دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن است، پس از عقد ضمان، ضامن متعهد است دین را پرداخت نماید. پرداخت به وسیله ضامن گاهی مستقیم و بدون واسطه است یعنی ضامن مقدار مبلغ بدهی را به مضمون له می پردازد. اما ممکن است به جای پرداختن مستقیم، آنچه در حکم پرداخت است( پرداخت غیر مستقیم) صورت گیرد یعنی ضامن با رضایت مضمون له حواله کند به کسی که دین را بپردازد و آن شخص قبول نماید. در چنین صورتی ضامن بری الذمه می‌شود. اگرچه با انعقاد ضمان مضمون عنه بری و ضامن بدهکار می شود ولی ممکن است قبل از آن که ضامن دین را بپردازد، خود مضمون عنه دین را ادا کند، در این صورت ضامن بری می‌شود هرچند ضامن به مضمون عنه اذن در ادا نداده باشد.

همچنین هرگاه مضمون له ضامن را ابراء کند، ضامن بری شده و دیگر نیازی به پرداخت نیست (ماده ۷۱۸ ق. م) غیر از دو مورد فوق هر شخص دیگری دین را بدهد دیگر نیازی به پرداخت به وسیله ضامن نیست. (ماده ۲۶۷ ق.م)

نکته : پژوهشگاه حقوق خصوصی تنها پشتیبان دانشجویان عزیز در امر انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق خصوصی است براحتی و در کمتری زمان می توانید  از خدمات این مجموعه بهره مند شوید.

دین ضامن نسبت به مضمون له از لحاظ نحوه پرداخت، مقدار پرداخت و زمان پرداخت تابع عقد ضمان است. لذا در خصوص مقدار مبلغی که ضامن باید پرداخت کند باید دید ضامن چه مقدار ضمانت کرده است. گاهی ضامن تمام دین را ضمانت می‌کند و گاهی مقدار مشخصی از آن را. (ماده ۷۲۱ ق.م)
در خصوص نحوه پرداخت ضامن می تواند با توافق طلبکار، مقدار دین را در چند قسط تقسیم نموده و به اقساط پرداخت نماید. از لحاظ زمان پرداخت دین ضامن تابع عقد ضمان است بنابراین اگر دین مضمون عنه حال بوده باشد ولی ضامن موجل ضمانت کرده باشد، ضامن پس از گذشت مدت و سررسید دین را پرداخت می کند و بالعکس اگر دین مضمون عنه موجل بوده باشد و ضامن حال ضمانت کند باید فورا دین را پرداخت کند. همچنین اگر طرفین راجع به زمان پرداخت دین هیچ‌گونه توافقی نکنند و مسکوت بگذارند محمول بر حال است.
پرداخت ضامن ممکن است به موجب شرط بین طرفین معلق باشد مثل عقد ضمان وثیقه ای که مضمون له طلب خود را از مضمون عنه مطالبه می‌کند و اگر او دین را نپرداخت به سراغ ضامن می رود، در واقع پرداخت ضامن معلق است به نپرداختن مضمون عنه.

نکته: تسلط به مفاهیم حقوق خصوصی یکی از الزامات ضروری جهت نگارش پایان نامه حقوق خصوصی است بنابراین توصیه می شود بامطالعه بیشتر؛ دایره لغات تخصصی خودتان را ارتقاء دهید

رجوع به مضمون عنه، ضامن به قصد احسان و مساعدت جهت تسهیل امور مالی مضمون عنه از او ضمانت می‌کند ولی قصد تبرع ندارد و ظاهر نیز در عدم تبرع است (ماده ۲۶۵ ق.م) بنابراین حق دارد به او مراجعه نموده و مبلغی را که به مضمون له پرداخت نموده است از مضمون عنه پس بگیرد. اما امکان رجوع ضامن به مضمون عنه منوط به شرایطی است. اول آن که ضمانت ضامن به تقاضا یا به اذن یا اجازه مضمون عنه باشد و الا اگر کسی بدون تقاضا و رضایت مدیون ضامن او شود و دین او را بپردازد از لحاظ حقوقی حق مراجعه به او را ندارد. چنانچه ضامن در مرحله ضمانت اذن یا اجازه نگرفته باشد ولی برای پرداخت اذن یا اجازه بگیرد، حق رجوع به مضمون عنه را دارد. مطابق ماده ۲۶۷ ق.م: « ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر به اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد. »

نکته: درنگارش پایان نامه حقوق خصوصی باید توجه داشته باشید که استفاده از عین مطالب ممکن است شما را با چالش سامانه همانندجویی مواجه کند. پس در استفاده از منابع حتما اصولی کار کنید.

دوم آن که پرداخت از طرف ضامن یا آن چه در حکم پرداخت است باید صورت گرفته باشد تا امکان رجوع ضامن به مضمون عنه باشد. مطابق ماده ۷۰۹ ق.م:« ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین.» آنچه در حکم پرداخت است مثل موردی که ضامن با توافق مضمون له حواله ای به نفع او و بر عهده ثالثی صادر کند، در این خصوص ماده ۷۱۰ قانون مدنی مقرر داشته است:« اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون عنه دارد و همچنین از حواله مضمون له به عهده ضامن.» همچنین فوت مضمون له در موردی که ضامن تنها وارث او باشد را باید در حکم پرداخت از طرف ضامن دانست، یعنی هرگاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد، حق رجوع به مضمون عنه دارد. (ماده ۷۱۲ قانون مدنی). سوم آنکه حداکثر مبلغ قابل رجوع مقداری است که ضامن به مضمون له پرداخت نموده به شرط آنکه از مقدار بدهی سابق مضمون عنه بیشتر نباشد. این نکته در مواد ۷۱۳ و هم 7۱۴ قانون مدنی اینگونه آمده است:« اگر ضامن به مضمون له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی تواند از مدیون مطالبه کند اگرچه دین را صلح به کمتر کرده باشد. اگر ضامن زیادتر از دین به دائن بدهد حق رجوع به زیاده را ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون عنه داده باشد.»

نکته: یکی از چالشهای مهم دانشجویان؛ انتخاب موضوع رساله حقوق خصوصی است. اگر این مساله دغدغه شما نیز هست؛ با مشاورین پژوهشگاه حقوق خصوصی تماس بگیرید.

شرط چهارم آن که ضمانت یا پرداخت دین به قصد تبرع نبوده باشد زیرا ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد یا هرگونه پرداختی که به قصد تبرع باشد، حق رجوع به مضمون عنه ندارد.
آنچه در پایان این مبحث می توان یادآوری کرد آن است که ضامن فقط حق رجوع به مضمون عنه خود را دارد، یعنی اگر بعد از عقد ضمان مجدداً شخص دیگری از ضامن ضمانت کند و همین طور ادامه پیدا کند ضامنین متعدد در طول یکدیگر هستند و هر ضامنی مضمون عنه ضامن بعدی است. این است که ماده ۷۲۲ مقرر داشته :« ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون عنه خود رجوع کند تا به مدیون اصلی برسد.»

نکته: جهت آشنایی با ظرفیتهای مجتمع دانش داران می توانید به وبسایت رسمی این مجموعه مراجعه کنید.

حقوق و تعهدات مضمون له

رجوع به ضامن نتیجه عقد ضمان (مطلق) آن است که مدیون (مضمون عنه) بری الذمه میشود و به جای آن ضامن بدهکار می شود، بنابراین مضمون له حق دارد به ضامن مراجعه کند و طلب خود را از او مطالبه نماید و از لحاظ زمان مراجعه به ضامن تابع عقد ضمان است و ربطی به تاریخ ادای دین مضمون عنه ندارد و اگر عقد ضمان نیز از این جهت (زمان وفای به عهد) مطلق باشد به تبع قواعد عمومی در همه عقود، عقد فوری و حال است. مطابق ماده ۷۰۲ قانون مدنی هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگرچه دین موجل باشد.

حق فسخ در صورت اعسار ضامن، یکی از مواردی که در عقد ضمان به مضمون له حق فسخ می دهد اعسار ضامن در وقت ضمان است به شرط آن که مضمون له از اعسار ضامن بی‌خبر باشد. همانطور که ماده ۶۹0 ق.م بیان نموده تمکن مالی ضامن شرط صحت ضمان نیست و در صورت عدم تمکن ممکن است فقط حق فسخ به وجود آید. حق فسخ نیز در صورتی به وجود می آید که اولا؛ اعسار ضامن هنگام عقد ضمان بوده باشد، پس اگر ضامن بعد از عقد تمکن مالی خود را از دست بدهد و غیر ملی شود حق فسخی به وجود نمی‌آید ثانیاً؛ اگر مضمون له به اعسار و یا وضعیت مالی ضامن کاملاً آگاه باشد و ضمانت او را بپذیرد دیگر به استناد اعسار ضامن حق فسخ ندارد. همچنین حق فسخ تابع قواعد عمومی است بنابراین اگر با تحقق حق فسخ و اطلاع مضمون له از حق خود، اقدامی برای فسخ نکند حق فسخ او را باید ساقط شده دانست. در صورتی که مضمون له از حق فسخ خود استفاده نموده و ضمان را فسخ کند، می‌تواند به مدیون سابق رجوع نموده و طلب خود را مطالبه نماید.

نکته: جهت آشنایی با خدمات پژوهشگاه حقوق خصوصی در زمینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی می توانید به صفحه مزبور مراجعه کنید.

نوشتن پایان نامه حقوق خصوصی یک اقدام کاملا تخصصی و علمی است

این وظیفه را به موسسات فاقد صلاحیت محول نکنید

اگر در انجام یا ارائه پایان نامه حقوق خصوصی دچار مشکل هستید و نظرات شما مورد تایید استاد راهنما قرار نمیگیرد، نگران نباشید… وقتی با پشتیبانی و پیشنهادات پژوهشگاه حقوق خصوصی؛ به استاد راهنما مراجعه کنید، تازه متوجه می شوید که کیفیت و تعهد یعنی چه…

نظرات کاربرانی که از خدمات پژوهشگاه حقوق خصوصی استفاده کرده اند

با سلام
من هفت سال پیش به شما مراجعه کرده بودم و از خدماتتون خیلی راضی بودم. امروز بطور اتفاقی با سایت شما مواجه شدم و خیلی خوشحال شدم که هنوز پرقدرت ادامه می دین. براتون آرزوی موفقیت بیشتر دارم و امیدوارم بعضی از موسسات غیر تخصصی از شما الگو بگیرند. ارادتمند
راستی کار من رو دکتر موسوی برعهده داشتن و چقدر محقق دلسوزی بودن

اسماعیل تقوادار, دانشگاه فردوسی

بهترین پشتیبانی بهترین خدمات، تخصصی ترین مشاوره و … ممنونم از اینکه همیشه بهترین پشتیبانی رو دارید من خودم چندین نفر از دوستانم رو به شما معرفی کردم ممنونم به خاطر اینکه بهترین هستید

سمانه توکلی راد, دانشگاه آزاد تهران شمال

خواستم از آقای دکتر راثی برای انجام کارم نهایت تشکر رو کنم. خداروشکر تونستم دفاع کنم فقط سوالی که داشتم این بود که چطور می تونم برای مقاله اقدام کنم و آیا برای من ضروری هست یا خیر؟

الناز میثاقی, دانشگاه اصفهان

با سلام ودرود بدون اغراق پژوهشگاه حقوق خصوصی با مدیریت بسیار کارامد سیسنم و کادر حرفه ای و با اخلاق و متعهدی که دارد ، مصداق انچه همه خوبان دارند  هست، اینجانب سه سال پیش مشتری پژوهشگاه حقوق خصوصی بودم ، فقط میتونم تشکر کنم از مدیریت کارامد و همچنین کادر فنی و حرفه ای و با اخلاق و متعهد و خداقوت بگم علی الخصوص به محققی که کار من رو برعهده داشتن متاسفانه الان اسمشون خاطرم نیست

کامل شاهی, دانشگاه آزاد تبریز

تعریف شما رو زیاد از همکلاسیهام شنیده بودم ولی انتظار داشتم در مورد هزینه ها انعطاف بیشتری داشته باشید چون به هرحال از دانشگاه ما چند نفر از همکلاسی ها به شما مراجعه کردن و من انتظار تخفیف بیشتری داشتم. بهرحال ممنون مهم کیفیت کارم بود

رضا پایدار, دانشگاه آزاد بروجرد

خواستم اطلاع بدم که پروپوزال من تصویب شد لطفا ادامه کارم رو شروع کنید. ممنون از همکاری شما

فاطمه میرکوهی, دانشگاه علامه

مدت زمان زیادی نیست که کارم رو به پژوهشگاه حقوق خصوصی محول کردم از ویژگی های خوب اون میشه به پشتیبانی سریع و قیمت مناسب اشاره کرد. به همه دانشجویان حقوق خصوصی پیشنهاد می کنم از این موسسه استفاده کنند.

صدیقه بازوند, دانشگاه ازنا

به نظرم قیمتتون نسبت به موسسات  دیگه کمتر نیست و این یک ضعف توی رقابت به حساب میاد اما پشتیبانی عالی و پیگیر… ممنون خداقوت

بهرام درخواه, دانشگاه آزاد تهران مرکز

پژوهشگاه حقوق خصوصی همیشه عالی بوده و هست…

مهران تازه کار, دانشگاه زنجان

باسلام خدمت پرسنل باتجربه پژوهشگاه حقوق خصوصی جاداره که از همه عزیزانی که در پاسخ دهی به کاربران در اسرع وقت بااخلاق کاملاََ پسندیده جواب گوی ما هستید صمیمانه تقدیر و تشگر کنیم . البته من برای کار خواهرم مزاحم شما شده بودم

معصومه صادقی, دانشگاه آزاد تهران

با سلام، من از مووسسه دیگه ای که کارم رو ناقص انجام داده بود مراجعه کردم و واقعا کیفیت پشتیبانی و همکاری تیم، من رو شگفت زده کرد من دهها مشکل و سوال به این تیم رسیدم و کامل حمایت شدم ای کاش زودتر با مجموعه شما آشنا می شدم

یونس اسدی, دانشگاه آزاد ارومیه

کاش می شد قیمت خدمات رو طوری تعیین کنید که برای همه قابل استفاده می بود. لطفا فکری به حال دانشجویانی که مشکل مالی دارند بکنید چرا باید خدمات خوب فقط در اختیار یک عده خاص باشه

بتول باغدار, دانشگاه شاهرود

به نظر من آنچه تواسنته پژوهشگاه حقوق خصوصی را به عنوان یک شرکت پیشرو معرفی نماید اولا این هست که فقط بصورت تخصصی در شاخه ای که دانش و تجربه ش رو دارند، کار می کنند و دوما تیم پشتیبانی حرفه ای و پاسخگویی سریع و هدفمند این مجموعه است. براتون آرزوی موفقیت دارم

یاسمن چراغی, دانشگاه تهران

سلام و احترام من در طول تحصیلم از موسسات زیادی استفاده کردم اما خدمات و پشتیبانی های شما به نظرم در ایران حرف اول میزنه فقط یک جمله میتونم بگم بهترین شرکت پژوهشی هستین

پگاه بهنودی, دانشگاه آزاد اسلامشهر

یک نقطه ضعف داره موسسه تون اونم اینکه رشته های دیگه رو قبول نمی کنین. مثلا حقوق جزا و جرم شناسی تشابهات زیادی با حوزه تخصصی شما داره ولی نمی دونم چرا ورود نمی کنید.

یاشار اسلامی, دانشگاه آزاد تبریز

من از سال اول دانشگاهم دارم از آموزش ها و سایر خدمات پژوهشگاه حقوق خصوصی استفاده میکنم و الان سال چهارمم واااقعااا عالیه هم خدمات بصورت کاملا کاربری و مفید هست و هم تیم پشتیبانی خیلی خوبی دارن و هم اینکه قیمت هاشون کاملا بصرفه هستش

زینب خیرخواه, دانشگاه آزاد تهران مرکز

ایکاش شعبات موسسه رو در شهرهای بزرگ توسعه می دادین و فقط محدود به تهران نبود. برای دانشجویان شهرستانی دسترسی به خدمات ممتاز واقعا چالشی شده

کیوان حسنخانی, دانشگاه ارومیه

سلام , پژوهشگاه حقوق خصوصی رو اگر بخوام در چند کلمه توصیف کنم فوق العاده , عالی , درجه یک

اکرم میرزایی, دانشگاه آزاد تهران شمال

واقعا بهترین شرکت در زمینه انجام پایان نامه حقوق خصوصیص هستید و پشتیبانی بسیار قوی وعالی صمیمانه از شما و همکارانتون تشکر میکنم فقط خواهش می کنم قیمتها رو با نوسان قیمت دلار بالا نبرید 🙂

حامد حسنی اصل, دانشگاه آزاد تهران

خواستم اطلاع بدم که باموفقیت از پایان نامه ام دفاع کردم با تشکر از پشتیبانی خوب شما

کامران کشاورز, دانشگاه یاسوج

میشه بفرمایید هزینه مشاوره پایان نامه حقوق خصوصی امسال چقدر هست؟ همکلاسی من پارسال به شما مراجعه کرده بود و من میخوام اگر قیمتتون همون باشه کارم رو به شما محول کنم

تهمینه رازقی, دانشگاه علامه

با اینکه پایان نامه ام کمی کندتر از حد انتظارم پیش رفت اما انصافا کیفیت کارتون خوب بود و فکر نمی کردم بتونم به این سادگی استادم رو راضی کنم. ممنون از شما

جواد محمدی, دانشگاه آزاد تهران جنوب

چرا همه موسسات خوب فقط در تهران واقع شدن پس ما باید به کجا مراجعه کنیم؟

فاطمه خدابنده لو, دانشگاه گیلان

نده متاسفانه قبلا به یک موسسه دیگه مراجعه کرده بودم که هم هزینه ها نسبت به پژوهشگاه حقوق خصوصی بالا بود هم پشتیبانی ضعیف داشت. در آخر پس از دو ماه گفتند که بدلیل مشکل منابع و سخت بودن موضوع نمی تونن کارم رو ادامه بدن. جالب اینجاست که در طی این دو ماه هم چندین بار اقدام به پیگیری کردم که نتیجه نداشت. در انتخاب موسسه خیلی دقت کنید. پژوهشگاه حقوق خصوصی درجه یک تشکر از عوامل

کریم پیربداغی, دانشگاه آزاد تهران

تعریف شما رو از همکاران شنیدم خواستم بپرسم شما در زمینه آزمون وکالت هم خدماتی ارائه می کنید؟

یاسر تنهادوست, دانشگاه شهید بهشتی

سلام من یک فاکتور پرداخت نشده داشتم که الان در مهلت مقرر پرداخت کردم فیش واریزی را چگونه برای شما بفرستم

محمد سلیمان دوست, دانشگاه آمل

پشتیبانی عالی و خدمات متنوع و با قیمت مناسب. من از جاهای مختلفی قیمت گرفتم ولی در نهایت متوجه شدم پژوهشگاه حقوق خصوصی از همه بهتره

سینا پاک نهاد, دانشگاه آزاد رشت

ببخشید شما فقط حقوق خصوصی کار می کنین؟

زینب میراسماعیلی, دانشگاه گرگان

سلام ، من خودم محقق هستم و برای بسیاری از دانشجوهام از پژوهشگاه حقوق خصوصی موضوع می گیرم و بخشی از کار مازادم رو به این مرکز محول می کنم. به جرات میتونم بگم یکی از بهترین ها هستند. پاسخگویی سریعشون و راهنمایی های کامل در هر تماس واقعا فوق العادس

عادل تقوی نژاد, دانشگاه آزاد اهواز

تیم پشتیبانی شما فوق العاده قوی و بی نظیر هستش! سرعت پاسخگویی تون هم که بدون رقیب 🙂 واقعا ازتون ممنونم ! با شما آدم استرس نداره

میترا سنگ فروش, دانشگاه علامه

به نظر من آنچه تواسنته پژوهشگاه حقوق خصوصی را به عنوان یک شرکت پیشرو معرفی نماید اولا این هست که فقط بصورت تخصصی در شاخه ای که دانش و تجربه ش رو دارند، کار می کنند و دوما تیم پشتیبانی حرفه ای و پاسخگویی سریع و هدفمند این مجموعه است. براتون آرزوی موفقیت دارم

یاسمن چراغی, دانشگاه تهران

سلام و احترام من در طول تحصیلم از موسسات زیادی استفاده کردم اما خدمات و پشتیبانی های شما به نظرم در ایران حرف اول میزنه فقط یک جمله میتونم بگم بهترین شرکت پژوهشی هستین

پگاه بهنودی, دانشگاه آزاد اسلامشهر

یک نقطه ضعف داره موسسه تون اونم اینکه رشته های دیگه رو قبول نمی کنین. مثلا حقوق جزا و جرم شناسی تشابهات زیادی با حوزه تخصصی شما داره ولی نمی دونم چرا ورود نمی کنید.

یاشار اسلامی, دانشگاه آزاد تبریز

من از سال اول دانشگاهم دارم از آموزش ها و سایر خدمات پژوهشگاه حقوق خصوصی استفاده میکنم و الان سال چهارمم واااقعااا عالیه هم خدمات بصورت کاملا کاربری و مفید هست و هم تیم پشتیبانی خیلی خوبی دارن و هم اینکه قیمت هاشون کاملا بصرفه هستش

زینب خیرخواه, دانشگاه آزاد تهران مرکز

ایکاش شعبات موسسه رو در شهرهای بزرگ توسعه می دادین و فقط محدود به تهران نبود. برای دانشجویان شهرستانی دسترسی به خدمات ممتاز واقعا چالشی شده

کیوان حسنخانی, دانشگاه ارومیه

سلام , پژوهشگاه حقوق خصوصی رو اگر بخوام در چند کلمه توصیف کنم فوق العاده , عالی , درجه یک

اکرم میرزایی, دانشگاه آزاد تهران شمال

واقعا بهترین شرکت در زمینه انجام پایان نامه حقوق خصوصیص هستید و پشتیبانی بسیار قوی وعالی صمیمانه از شما و همکارانتون تشکر میکنم فقط خواهش می کنم قیمتها رو با نوسان قیمت دلار بالا نبرید 🙂

حامد حسنی اصل, دانشگاه آزاد تهران

خواستم اطلاع بدم که باموفقیت از پایان نامه ام دفاع کردم با تشکر از پشتیبانی خوب شما

کامران کشاورز, دانشگاه یاسوج

میشه بفرمایید هزینه مشاوره پایان نامه حقوق خصوصی امسال چقدر هست؟ همکلاسی من پارسال به شما مراجعه کرده بود و من میخوام اگر قیمتتون همون باشه کارم رو به شما محول کنم

تهمینه رازقی, دانشگاه علامه

با اینکه پایان نامه ام کمی کندتر از حد انتظارم پیش رفت اما انصافا کیفیت کارتون خوب بود و فکر نمی کردم بتونم به این سادگی استادم رو راضی کنم. ممنون از شما

جواد محمدی, دانشگاه آزاد تهران جنوب

چرا همه موسسات خوب فقط در تهران واقع شدن پس ما باید به کجا مراجعه کنیم؟

فاطمه خدابنده لو, دانشگاه گیلان

نده متاسفانه قبلا به یک موسسه دیگه مراجعه کرده بودم که هم هزینه ها نسبت به پژوهشگاه حقوق خصوصی بالا بود هم پشتیبانی ضعیف داشت. در آخر پس از دو ماه گفتند که بدلیل مشکل منابع و سخت بودن موضوع نمی تونن کارم رو ادامه بدن. جالب اینجاست که در طی این دو ماه هم چندین بار اقدام به پیگیری کردم که نتیجه نداشت. در انتخاب موسسه خیلی دقت کنید. پژوهشگاه حقوق خصوصی درجه یک تشکر از عوامل

کریم پیربداغی, دانشگاه آزاد تهران

تعریف شما رو از همکاران شنیدم خواستم بپرسم شما در زمینه آزمون وکالت هم خدماتی ارائه می کنید؟

یاسر تنهادوست, دانشگاه شهید بهشتی

سلام من یک فاکتور پرداخت نشده داشتم که الان در مهلت مقرر پرداخت کردم فیش واریزی را چگونه برای شما بفرستم

محمد سلیمان دوست, دانشگاه آمل

پشتیبانی عالی و خدمات متنوع و با قیمت مناسب. من از جاهای مختلفی قیمت گرفتم ولی در نهایت متوجه شدم پژوهشگاه حقوق خصوصی از همه بهتره

سینا پاک نهاد, دانشگاه آزاد رشت

ببخشید شما فقط حقوق خصوصی کار می کنین؟

زینب میراسماعیلی, دانشگاه گرگان

سلام ، من خودم محقق هستم و برای بسیاری از دانشجوهام از پژوهشگاه حقوق خصوصی موضوع می گیرم و بخشی از کار مازادم رو به این مرکز محول می کنم. به جرات میتونم بگم یکی از بهترین ها هستند. پاسخگویی سریعشون و راهنمایی های کامل در هر تماس واقعا فوق العادس

عادل تقوی نژاد, دانشگاه آزاد اهواز

تیم پشتیبانی شما فوق العاده قوی و بی نظیر هستش! سرعت پاسخگویی تون هم که بدون رقیب 🙂 واقعا ازتون ممنونم ! با شما آدم استرس نداره

میترا سنگ فروش, دانشگاه علامه